11 december 2023

Milieuorganisaties: natuurvergunning Schiphol moet worden vernietigd

PERSBERICHT 

Milieuorganisaties: natuurvergunning Schiphol moet worden vernietigd

Mobilisation for the Environment (MOB) eist dat de natuurvergunning van Schiphol wordt vernietigd. De vergunning had door grove inhoudelijke en procedurele gebreken niet verstrekt mogen worden. Dat staat in het beroepschrift dat MOB  naar de rechtbank heeft gestuurd.

De Minister heeft de vergunning verleend op basis van de verkeerde referentiesituatie. De referentiesituatie is hoe groot Schiphol redelijkerwijs mocht zijn toen de Europese Habitatrichtlijn van kracht werd. Toen op 10 juni 1994 de Habitatrichtlijn van kracht werd op natuurgebied ‘het Naardermeer’ was Schiphol veel kleiner dan nu. Hoeveel kleiner is niet met zekerheid vast te stellen, maar Schiphol kwam bij lange na niet aan de 500.000 vliegbewegingen die minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) tijdelijk vergund heeft.

De capaciteitsanalyse uit die periode geeft aan dat er toen ca. 300.000 vliegbewegingen mogelijk waren. De Minister gaat bij het verlenen van de vergunning ten onrechte uit van de situatie in 2008. Overigens kan ook die referentiesituatie dit aantal vluchten niet rechtvaardigen.

Saillant: Minister is het deels eens met MOB
Volgens Minister Harbers maakt de huidige regelgeving geen 500.000 vliegbewegingen mogelijk. In de zaak over de krimp van Schiphol, stelde de landsadvocaat namens de Minister dat de legale capaciteit van Schiphol 410.000 vliegtuigbewegingen is. Het is dan ook een raadsel waarom Minister Van der Wal denkt dat meer dan 410.000 vliegbewegingen vergund kunnen worden.

Procedurefouten en onvolledig onderzoek
De zogenaamde passende beoordeling heeft nooit ter inzage gelegen. Daardoor hebben omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties niet op adequate wijze een zienswijze tegen deze vergunning in kunnen dienen. Er is ook onvoldoende onderzoek gedaan naar andere mogelijk beperkende factoren, zoals de slotcoördinatie en de uitstoot boven 3000 voet. Verder kocht Schiphol stikstofrechten van boerderijen. Maar deze geven niet genoeg stikstofruimte om het hoge aantal vliegbewegingen te mitigeren. De Minister heeft niet uitgesloten dat deze stikstofruimte nodig is voor natuurherstel. Dat had wel gemoeten. 

Stoppen met nachtvluchten en forse beperking van overstappers
Overstappers dragen niets bij aan de Nederlandse economie. Door het grootste deel hiervan te schrappen en nachtvluchten geheel te verbieden kan Schiphol zijn functie behouden mbt het verbinden van Nederland met de rest van de wereld.

Ruimte voor woningbouw
Schiphol heeft al de nodige plannen voor woningbouw met succes aangevochten. Een beperking van het aantal vluchten tot maximaal 300.000 in combinatie met stoppen van nachtvluchten maakt nieuwbouw mogelijk van woningen. Ook zal de enorme nu bestaande geluidsoverlast zorgen voor gezondheidswinst voor 2 miljoen omwonenden.

Steun van Greenpeace en Milieudefensie
MOB voert de procedure samen met Greenpeace Nederland en Milieudefensie en wordt ook gesteund door Schipholwatch en de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop. De milieuorganisaties vinden het onbestaanbaar dat middenin een klimaatcrisis alle juridische trucs uit de kast worden gehaald om een vliegveld zo groot mogelijk te legaliseren. Schiphol moet zich houden aan de grenzen van klimaat, natuur en omgeving.

 

Meer informatie

  • Voor het 93 pagina's tellende beroepschrift, zie hier.